Zresetuj hasło

  • Change Currency

click to enable zoom
Ładuję mapę
We didn't find any results
otwórz mapę
Znajdź apartament
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyniki wyszukiwania

Regulamin LIVINGAPP APARTAMENTS

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, w szczególności warunki najmu krótkoterminowego oraz warunki dokonywania rezerwacji Apartamentów Wynajmującego.
2. Wynajmujący oświadcza, że najem krótkoterminowy nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemcy a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 733 z dalszymi zmianami).
3. Definicje:
a) Wynajmujący: NG Nieruchomości Nina Kowalska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgórze 10/7, kod pocztowy: 70-781, NIP: 8561672126, REGON: 321327646, bank i numer rachunku: Bank Zachodni WBK nr PL07109014920000000133546058.
b) Najemca: osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
c) Apartament: lokale mieszkalne opisane szczegółowo na stronach: https://www.livingapp.pl lub innych współpracujących z Wynajmującym portalach ogłoszeniowych,
d) Regulamin: to co Pan/Pani właśnie czyta,
e) Rezydent: przedstawiciel Wynajmującego upoważniony do wydania i odbioru Apartamentu, pobrania stosownych opłat, zwrotu kaucji oraz innych czynności niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

§2
Rezerwacja, umowa, anulowanie

1. Dokonanie przez Najemcę rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz stanowi zawarcie umowy najmu krótkoterminowego Apartamentu na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy Apartamentu. Wynajmujący nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług typu transport, gastronomia, turystyka lub hotelarstwo.
3. Najemca może dokonać rezerwacji Apartamentu w następujący sposób:
a) poprzez formularz zgłoszeniowy, umieszczony na stronie internetowej https://www.livingapp.pl,
b) poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: info@livingapp.pl,
c) telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego: +48 506 011 092.
4. Wynajmujący w ciągu 24 godzin potwierdzi możliwość dokonania rezerwacji wysyłając Najemcy wiadomość pocztą elektroniczną e-mail lub SMS potwierdzając cenę, termin wraz z adresem Apartamentu oraz podając numer rachunku bankowego do wpłaty czynszu najmu i kaucji.
5. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację o braku akceptacji rezerwacji pocztą elektroniczną e-mail lub wiadomością SMS. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z odmową rezerwacji.
6. Najemca może anulować rezerwację Apartamentu kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: info@livingapp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +48 506 011 092.
7. Najemca może anulować rezerwację bezpłatnie najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu.
8. W przypadku anulowania rezerwacji w ciągu 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w kwocie 30 % czynszu najmu. Kara o której wspomniano w zdaniu poprzedzającym potrącona zostanie Najemcy z kaucji.

§3
Wydanie i zwrot Apartamentu

1. Wydanie Apartamentu Najemcy odbywa się w godzinach 16.00 – 22.00 zaś zwrot Apartamentu ostatniego dnia najmu w godzinach 9.00 – 11.00.
2. Najemca poinformuje Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu przyjazdu do godz. 11.00. Najemca poinformuje Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu Apartamentu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu lub spóźnienia Najemcy.
3. Wydanie Apartamentu następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub Rezydentowi dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy oraz prezentację Apartamentu i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem.
4. Wydanie Apartamentu następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości czynszu najmu i kaucji na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Ostatniego dnia najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu lub Rezydentowi Apartament w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia.
6. W przypadku gdy Najemca nie zwróci Wynajmującemu Apartamentu po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości trzykrotności czynszu najmu Apartamentu za każdą dobę po dacie zakończenia najmu.

§4
Ceny i opłaty

1. Czynsz najmu wraz z wszelkimi udogodnieniami Apartamentu opisany jest w ofercie znajdującej się w serwisie internetowym prowadzonym przez Wynajmującego zlokalizowanym pod adresem https://www.livingapp.pl.
2. Czynsz najmu za cały pobyt w Apartamencie płatny jest z góry najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu.
3. W trakcie pobytu Najemca może skorzystać z dodatkowych usług świadczonych przez wynajmującego:
a) dodatkowe sprzątanie w cenie 100,00 zł,
b) dodatkowa wymiana pościeli w cenie 100,00 zł za komplet na jedną osobę,
c) dodatkowa wymiana ręczników w cenie 50,00 zł za każdy ręcznik,
4. Wynajmujący pobierze od Najemcy kwotę 400,00 zł w przypadku utraty przez Najemcę kluczy do Apartamentu.
5. Na poczet pokrycia ewentualnych szkód w wyposażeniu Apartamentu Najemca wpłaci Wynajmującemu wraz z czynszem najmu najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu kaucję w wysokości 500 zł.
6. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
7. W przypadku braku roszczeń Wynajmującego kaucja zostanie zwrócona Najemcy w terminie 3 dni roboczych od zakończenia okresu najmu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
8. Najemca wskaże rachunek bankowy do zwrotu kaucji na adres poczty elektronicznej e-mail: info@livingapp.pl.

§5
Zasady korzystania z Apartamentu i obowiązki Najemcy

1. Z Apartamentu korzystać mogą osoby w liczbie określonej przy dokonywaniu rezerwacji. Jeżeli liczba osób mających korzystać z Apartamentu przekracza liczbę podaną w rezerwacji Wynajmujący lub Rezydent może odmówić wydania Apartamentu. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący może zatrzymać kaucję jako karę umowną za niedotrzymanie przez Najemcę warunków rezerwacji Apartamentu.
2. Najemca nie może oddawać Apartamentu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do płatnego lub bezpłatnego używania.
3. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie.
4. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
5. W Apartamencie zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu, innych substancji wytwarzających dym oraz używania otwartego ognia. Zakaz palenia tytoniu nie obowiązuje w Apartamencie z wydzielonym miejscem do palenia tytoniu.
6. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego.
7. Osoby odwiedzające mogą przebywać w Apartamencie od godziny 7.00 do godziny 22.00.
8. Cisza nocna w Apartamencie obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. Najemca nie ma prawa urządzać w Apartamencie jakichkolwiek imprez.
9. Najemca nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw, nakładów lub zmian w Apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów.
10. Wynajmujący lub Rezydent ma prawo wstępu do Apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy Regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w Apartamencie, Wynajmujący lub Rezydent niezwłocznie poinformują go o konieczności wstępu do Apartamentu.
11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym a Najemca obowiązany jest niezwłocznie opuścić Apartament. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym Wynajmujący zatrzyma kaucję w całości jako karę umowną. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej Wynajmującemu, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§6
Postanowienia końcowe

1. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on lub osoby mu towarzyszące w budynku w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
2. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami i zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów naprawienia powstałych szkód.
3. W przypadku niezastosowania się Najemcy do zakazu palenia tytoniu w Apartamencie w którym nie ma wydzielonego miejsca do palenia Najemca zobowiązany jest na żądanie Wynajmującego do pokrycia kosztów czyszczenia i prania – pościeli, ręczników, tapicerki mebli i innych materiałów chłonących tytoń – w kwocie 1.000,00 zł.
4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Apartamentu przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Apartamentu oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania Apartamentu przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Apartamentu.
5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Najemcę na zewnętrznych miejscach parkingowych.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Najemcę należności w kwocie nominalnej na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy. Najemca wskaże rachunek bankowy do zwrotu należności na adres poczty elektronicznej e-mail: info@livingapp.pl.
7. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
8. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.
9. Kontakt z Wynajmującym w sprawach nie dotyczących rezerwacji może być realizowany za pomocą:
a) pocztą elektroniczną e-mail: info@livingapp.pl,
b) telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego +48 506 011 092,
c) listownie na adres Wynajmującego,
10. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami):
a) Wynajmujący oświadcza, że baza danych klientów, której Wynajmujący jest administratorem zgłoszona została Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
b) Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji, umowy najmu krótkoterminowego i wszelkich spraw z tym związanych. Najemcy przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku aż do odwołania lub zmiany.